دانش آموز وکلاس شیرین ریاضی و....ابرکوه

عزیزان روی عناوین مطلب وبلاگ درکنارکادرحتماکلیک کنیدباتشکر

آموزش رياضي دوم راهنمايي:: بخش سوم : توازي/ چهار ضلعي ها

فصل هفتم رياضي سال دوم راهنمايي

دو خط واقع بر يک صفحه را موازي مي گوييم هر گاه آن دو خط بر هم منطبق باشند و يا هيچ نقطه ي مشترکي نداشته باشند .مانند دو خط1 d و2 d که با هم موازيند .

 

چهار ضلعي ها :

هر چهار ضلعي داراي چهار ضلع و چهار رأس مي باشد  .

دو ضلع چهار ضلعي که در يک رأس  مشترک باشند دو ضلع مجاور نام دارد .

دو ضلع که نقطه مشترک ندارند ، دو ضلع مقابل نام  دارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع چهار ضلعي ها :

1) متوازي الاضلاع : چهار ضلعي است که اضلاع آن دو بدو موازي باشند 

خواص متوازي الاضلاع :  در هر متوازي الاضلاع زاويه هاي مجاور مکمل اند  و زاويه هاي مجاور مقابل مساويند .

در هر متوازي الاضلاع ضلع هاي  مقابل با هم برابرند .

در هر متوازي  الاضلاع قطر ها يکديگر را نصف مي کنند  .

 

2) مستطيل : چهار ضلعي که تمام زاويه هاي آن قائمه باشد به عبارت ديگر مستطيل متوازي الاضلا عي است که يک زاويه ي قائمه داشته باشد .

 

 

خواص  مستطيل : چون مستطيل نوعي توازي الاضلاع  است پس تمام  خواص متوازي الاضلاع را داراست .

قطر هاي مستطيل با هم برابرند .

 

3) لوزي : چهار ضلعي که چهار ضلع آن مساوي باشند لوزي است .

خواص لوزي :  چون لوزي نوعي متوازي الاضلاع است پس همه ي  خواص متوازي الاضلا ع را داراست .

قطرهاي لوزي بر هم عمودند

هر قطر لوزي نيمساز دو زاويه ي مقابل لوزي است .

4) مربع : چهار ضلعي است که چهار ضلع آن مساوي و چهار زاويه ي آن قائمه هستند .

بنابراين مربع هم نوعي لوزي ، هم نوعي متوازي الاضلاع است . پس تمام خواص آن ها را داراست

 

 

ذوزنقه : چهار ضلعي است که فقط  دو ضلع آن با هم موازي باشند .

در زوزنقه دو ضلع موازي را قاعده و دو ضلع غير موازي را ساق هاي ذوزنقه مي گويند  

 

خواص ذوزنقه : در ذوزنقه  زاويه هاي مجاور به هر ساق  مکمل يکديگرند

 

انواع ذوزنقه :

 ذوزنقه قائم الزاويه :  ذوزنقه اي است که يک ساق آن بر دو قاعده عمود شده باشد 

 

ذوزنقه متساوي الساقين : ذوزنقه اي است که دو ساق آن با هم برابر باشد .

 

 

 

1- مجموع  زاويه هاي داخلي هر چهار ضلعي 360 است

A+B+C+D=360

 

 

2-  مجموع زاويه هاي خارجي هر n  ضلعي 360 است .

 

 

3-  هر گاه از رئوس يک چهار ضلعي چهار خط به موازات قطرها آن رسم کنيم متوازي الاضلا عي بدست مي آيد که مساحت آن دو برابر مساحت چهار ضلعي اوليه مي باشد .

 

4- مجموع زواياي داخلي هر n  ضلعي از دستور 180×(2n-)  بدست مي آيد  (n ضلعي محدب)

مثال Å  مجموع زواياي داخلي يک هشت ضلعي را بدست آوريد .

                                                                                                    1080 = 180×6= 180×(8-2)

  5- اگز خطي دو خط موازي را قطع کند 8 زاويه به وجود مي آيد : که کليه ي زاويه هاي تند باهم و کليه ي زاويه ها ي باز با هم مساويند .

 

 

 þ تست1 :

 در شکل مقابل Ax  موازي با By مي باشد ، اندازه ي زاويه c چند درجه است .

الف) 85 درجه

ب) 75 درجه

ج) 90 درجه

د) 95 درجه

þ تست2 :

 مجموع زواياي خارجي يک  n  ضلعي با مجموع زواياي داخلي آن مساوي است . n  برابر است با :

الف) 5

ب) 6

ج) 4

د) 8

þ تست3 :

مجموع زاويه ها ي يک 5 ضلعي ستاره اي شکل چند درجه است ؟.......

الف) 240 درجه

ب) 180درجه

ج) 270 درجه

د) 360 درجه

þ تست4 :

 وسط هاي اضلاع يک لوزي را متوالياً به هم وصل مي کنيم . شکل حاصل کدام است؟

الف) لوزي

ب ) مربع

ج) مستطيل

د) متوازي الاضلاع

þ تست5 :

 در شکل مقابل مقدار x برابر کدام گزينه است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الف) 65 درجه

ب) 50 درجه

ج) 55 درجه

د) 45 درجه

þ تست6 :

در يک ذوزنقه متساوي الساقين قاعده کوچک با هر ساق برابر است و قاعده ي بزرگ دو برابر هر يک از آن ها است . اندازه زاويه ي حاده اين ذوزنقه چند درجه است ؟

الف) 30 درجه

ب) 45 درجه

ج) 60 درجه

د) 75 درجه

þ تست7 :

در شکل زير چهار ضلعي ABCD  مربع و مثلث FDC  متساوي الاضلاع است مقدار زاويه ي X  چقدر است .

الف) 30 درجه

ب) 75 درجه

ج) 5/22 درجه

د) 15 درجه

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹ساعت ۱:۴۷ قبل از ظهر  توسط حیدر  |